Kushtet e rezervimit

Kushtet e mëposhtme të Rezervimit, së bashku me të gjitha informacionet në lidhje me festën tuaj të zgjedhur të përfshira në faqen tonë të internetit ose në broshurën tonë përkatëse, formojnë bazën e kontratës tuaj me Happy Tours-Operatori Shqiptar i Turit.

 

Politikat e privatësisë

Happy Tours Group mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve të saj në përmbushje të të drejtave dhe detyrimeve të saj ligjore dhe kontraktuale dhe në përputhje të plotë me Ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » (të ndryshuar).Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.happytours.al, Happy Tours Group mund të mbledhë në mënyrë direkte të dhëna personale nëpërmjet plotësimit të formularëve për kërkesa online ndaj Happy Tours Group të cilat regjistrohen në sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.

Happy Tours Group garanton se ka marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » (i ndryshuar). Të dhënat personale, të mbledhura dhe të ruajtura në databaza të Happy Tours Group. , do të përpunohen nga punonjësit dhe / ose bashkëpunëtorët e kontrolluesit të të dhënave ose të atyre personave të ngarkuar me përpunimin. Këto të dhëna nuk do të transferohen ose komunikohen te palët të treta, përveç rasteve kur është dhënë pëlqimi ose kur ky informacion kërkohet nga organet kompetente sipas ligjit.

 

Subjektet e të dhënave kanë të drejtën e refuzimit të pëlqimit në çdo kohë për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave të tyre të njoftuara vullnetarisht si dhe të kërkojnë fshirjen e këtyre të dhënave duke ushtruar të drejtën e zgjidhjes së kontratës së lidhur mes palëve. Duke u njohur me përmbajtjen e kësaj rubrike, subjektet e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me politikat e privatësisë të Happy Tours Group.

 

Kushtet e Përgjithshme për Blerje Online

Procedura e kryerjes së blerjes/porosisë në rrugë elektronike.

Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar.  Regjistrimi është hapi i parë që duhet të kryejë Klienti që dëshiron të kryejë një blerje në këtë faqe. Gjatë regjistrimit,  Klienti duhet të japë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike, si dhe fjalëkalimin e tij. Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet I fshehtë nga Klienti dhe të mos zbulohet tek persona të tjerë. Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.
Happy Tours Group nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër I cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.

Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit të Happy Tours Group. Happy Tours Group nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.

Happy Tours Group nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit, që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Happy Tours Group apo për shkak të punimeve të mirëmbajtjes të kryera në faqen e Happy Tours Group përkatësisht.

Produktet dhe Çmimi.

Duke vizituar faqen www.happytours.al,  Ju si klient do të informoheni në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në këtë faqe. Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet  do të shfaqet me specifika të detajuara në faqen e internetit.
Happy Tours Group nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, Happy Tours Group merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt në kontaktet që ai ka vendosur gjatë blerjes online, por në çdo rast brenda 48 orëve nga momenti i konfirmimit të porosisë.
Çmimet e përcaktura në faqen e internetit të Happy Tours Group janë çmimet neto me TVSH. Çmimet e përcaktura për produktet nuk përfshijnë kostot e dërgimit që janë në përgjegjësinë e Klientit që zgjedh dorëzimin e produkteve në adresën e përcaktuar prej tij.
Në rast gabimi në shkrim në lidhje me çmimet e një apo disa produkteve, Happy Tours Group do t’ia njoftojë gabimin Klientit. Klienti është i lirë të zgjedhë për vazhdimin e transaksionit deri në fund apo ndërprerjen e tij.

 

Konfirmimi i Porosisë

Pas përfundimit të blerjes së produktit (-eve) në rrugë elektronike, Happy Tours Group i konfirmon Klientit menjëherë marrjen e porosisë. Përveç kësaj, Klienti do të marrë një mesazh nëpërmjet postës elektronike të tij, i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë.
Porosia e Klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Happy Tours Group.

Porosia e Klientit mund të rishikohet  nga Happy Tours Group, dhe konsultohet me Klientin veçanërisht në rast mungese t te produktit te perzgjedhur nga Klienti ne faqe. Happy Tours Group informon Klientin për cdo rast.

Mënyrat e Kryerjes së Pagesës

Klienti mund të kryejë pagesën me:
1. Pagesë me para në dorë prane zyrave.
2. Kartë bankare debiti ose krediti (e çdo lloji).
Në rast se Happy Tours Group gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit si rrjedhim I shkaqeve të pavarura nga Happy Tours Group, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit pasi të njoftohet përkatësisht për këto ndryshime.
Vini Re:

·         Happy Tours Group përdor programe kompjuterike të miratuara nga Visa International dhe MasterCard Worldwide me standartet më të fundit të sigurisë (128-bit SSL).

·         Gjatë kryerjes së pagesës, Klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e sistemit të kontrollit të qendrës së përpunimit të të dhënave të bankës. Të dhënat bankare të Klientit, të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit, nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të Happy Tours Group dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të  Happy Tours Group.

Anullimi i Porosisë.

Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij, në rast mospërmbushje nga Happy Tours Group të kushteve të dorëzimit duke njoftuar me email në adresën [email protected]
Kërkesa për anullim do të merret parasysh nga Happy Tours Group vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur sipas kushteve te pershkruara.
Për rastet e mësipërme të anullimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 4 ditë nga marrja e kërkesës nga Happy Tours Group.

Privatësia. Të drejtat e autorit

Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe Happy Tours Group është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.
Tё dhënat personale mbrohen nёpёrmjet fjalёkalimit qё ju pёrdorni pёr kryerjen e blerjeve nё rrugё elektronike. Klienti merr përsipër që këtë fjalёkalim ta mbajë gjithmonё  të fshehtë. Nëse Klienti mendon ose dyshon se llogaria e tij mund të përdoret nga të tretë të paautorizuar, Happy Tours Group duhet tё njoftohet menjёherё.
Në përputhje me kuadrin ligjor, Klienti ka të drejtën e hyrjes, korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë këto të drejta duke shkruar në email: 
[email protected].
Kjo faqe interneti është faqja zyrtare e Happy Tours Group. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit. Ato janë në pronësinë ekskluzive të shoqërisë Happy Tours Group Sh.p.k. Kjo faqe përdoret sipas Kushteve të Përgjithshme që përcaktohen shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

 

 

Sherbimi I Klientit
Nëse keni pyetje, ankesa ose vërejtje rreth këtyre Kushteve të Përgjithshme ose blerjes tuaj në rrugë elektronike në faqen e internetit të Happy Tours Group, ju lutemi të na kontaktoni në adresën: ose me e-mail: 
[email protected]urs.al 

 

 

1. Bëni rezervimin tuaj

Pasi të kemi marrë kërkesën tuaj për rezervim, do t'ju lëshohet dhe do t'ju dërgohet një faturë, e cila në fakt është një konfirmim për shërbimet e kërkuara. 10-14 ditë para nisjes ne do t'ju dërgojmë kuponët për të gjitha shërbimet, të cekura në faturë. Na kontaktoni menjëherë nëse ndonjë informacion që paraqitet në ndonjë dokument duket të jetë i pasaktë ose i paplotë pasi mund të mos jetë e mundur të bëhen ndryshime më vonë.

 

2. Pagesa

Në mënyrë që të konfirmoni pushimet tuaja, do të duhet të paguani një depozitë të pakthyeshme prej të paktën 30% të aranzhimeve tuaja të zgjedhura të udhëtimit (ose minimumi 150 EUR ose ekuivalent).

Depozita duhet të paguhet në kohën e rezervimit (ose brenda një jave pas kësaj, por jo më vonë).

Në mënyrë që të sigurojmë çmime të veçanta të fluturimit, mund të kërkojmë një depozitë më të lartë se normalja që duhet të paguhet në kohën e rezervimit. Kjo mund të përfshijë një shumë deri në koston e plotë të fluturimit (ave) në fjalë. Ne do t'ju këshillojmë për këtë para se të konfirmoni rezervimin tuaj.

Bilanci i çmimit të pushimeve duhet të merret nga ne jo më pak se 6 javë para nisjes. Nëse nuk i marrim të gjitha pagesat e duhura (përfshirë çdo shtesë kur është e zbatueshme) plotësisht dhe në kohë, ne do t'ju dërgojmë një kujtesë me shkrim. Nëse nuk i paguani të gjitha pagesat e duhura plotësisht brenda 7 ditëve nga marrja e kësaj alarmi rikujtues, ne rezervojmë të drejtën për të trajtuar rezervimin tuaj si të anuluar nga ju.

 

Pse kemi një Pagesë Lokale?

Një pagesë lokale do të thotë që ne mund të mbështetemi në para të mjaftueshme që u jepen udhëheqësve tanë të turneut për të mbuluar disa nga kostot thelbësore të udhëtimit me të cilat do të përballen gjatë rrugës.

Na kursen shumë dhimbje koke dhe akuza bankare.

Të kesh një Pagesë Lokale gjithashtu na lejon të mbajmë koston e turneve tona konkurruese dhe të kursejmë në kostot operative dhe administrative, në mënyrë që të mund t'i kalojmë kursimet tek ju.

 

Për çfarë paguan Pagesa Lokale?

Kjo është një shumë e paracaktuar (zakonisht 100 EUR për person) e cila mbulon koston e udhëtimeve tuaja ditore në shpenzime të tilla si ushqimi, udhëzuesit lokalë, disa tarifa hyrjeje, akomodimi etj. Dhe shpenzime të tjera të cilat nuk munden

parapaguhen para nisjes tuaj turne. Shkon drejt një larmie shërbimesh të cilat Tour Leader juaj i paguan me para, drejtpërdrejt për njerëzit lokalë në terren pasi transferimet ndërkombëtare të parave mund të jenë të shtrenjta dhe problematike.

LP ndihmon në uljen e çmimit të përgjithshëm të udhëtimit, i cili nga ana tjetër kalon kursimet e kostos mbi ju. Avantazhi i LP mbi sistemet e bazuara në 'kitty' është se pasi të jetë mbledhur LP nuk do t'ju kërkohet pagesa shtesë. Justshtë po aq e rëndësishme për ne, si dhe ju, që NUK KA shtesa të fshehura të cilat nuk përfshihen në faqen tonë të internetit.

Në thelb të kesh një pagesë lokale do të thotë që çmimi i turneut tënd është pak më i ulët!

 

3. Kostoja e pushimeve tuaja

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime dhe për të korrigjuar gabimet në çmimet e reklamuara në çdo kohë para se pushimi juaj të konfirmohet. Nëse ka ndonjë ndryshim në çmimet e publikuara, këto do të konfirmohen në kohën e rezervimit. Ne do t'ju këshillojmë për çdo gabim për të cilin jemi të vetëdijshëm dhe për çmimin e zbatueshëm atëherë në kohën e rezervimit. Sapo çmimi i pushimit tuaj të zgjedhur të jetë konfirmuar në kohën e rezervimit, atëherë, në varësi të korrigjimit të gabimeve, ne vetëm do të rrisim ose ulim çmimin, në varësi të kushteve të përcaktuara në këtë klauzolë, nëse kostot tona rriten ose ulen pasi një rezultat i kostove të transportit (p.sh. karburantit, tarifave të fluturimeve të planifikuara dhe çdo pagese tjetër të linjave ajrore që janë pjesë e kontratës ndërmjet linjave ajrore (dhe agjentëve të tyre) dhe operatorit turistik) ose tarifave, taksave ose tarifave të pagueshme për shërbime të tilla si taksat e uljes ose hipja ose tarifat e zbarkimit në porte ose aeroporte duke u rritur ose zvogëluar. Ne nuk do të ndryshojmë çmimin e konfirmuar të pushimeve tuaja për shkak të luhatjeve në kurset e këmbimit të monedhës. Ne do të thithim kostot e rritura deri në një shumë totale ekuivalente me 5% të kostos së festës suaj të konfirmuar. Vetëm nëse kostot e rritura tejkalojnë këtë 5% do t'ju kërkojmë të paguani diferencën. Nëse ndonjë rritje është më e madhe se 5% e kostos së pushimit tuaj, ju do të keni të drejtë të anuloni rezervimin tuaj dhe të merrni një rimbursim të plotë të të gjitha parave të paguara për ne (me përjashtim të ndonjë pagese ndryshimi) ose në mënyrë alternative të blini një festë tjetër nga ne.

 

4. Nëse ndryshoni rezervimin tuaj

a) Një tarifë administrimi prej 100 EUR për rezervim do të tarifohet nëse një rezervim i konfirmuar ndryshohet ose transferohet në një datë tjetër nisjeje ose turne, deri në 90 ditë para nisjes. Pas kësaj, të gjitha ndryshimet do të trajtohen si anulime dhe në varësi të tarifave më poshtë. Ndryshimet i nënshtrohen disponueshmërisë.

b) Nëse një klient nuk është në gjendje të udhëtojë, në rrethana që Kompania i konsideron të arsyeshme, rezervimi ose vendi i atij klienti në rezervim mund të transferohet te një person tjetër i përshtatshëm (i prezantuar nga ju). Sidoqoftë, aranzhimet për turne duhet të qëndrojnë të njëjtat me ato të rezervuara fillimisht.